ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಗ್ರಾ. ಅ. ಪಂ. ರಾ. ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಗ್ರಾ ಪಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ

ಗ್ರಾಪಂ ಗಳಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಾಸನ ಬದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 60% ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ 40% ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS