ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಗ್ರಾ. ಅ. ಪಂ. ರಾ. ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ

ಕುಡಿಯುವ, ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS