ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಗ್ರಾ. ಅ. ಪಂ. ರಾ. ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ

ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ , ಸಭಾ ಭವನ, ಕ್ರಿಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸೌರ ಬೆಳಕು ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ತಿಪ್ಪೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಗುಡಿ ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS