ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಗ್ರಾ. ಅ. ಪಂ. ರಾ. ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ

 

ಕ್ರ.ಸಂ ತಿಂಗಳ ವಿಷಯ ಕೊಂಡಿ
01 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನರೇಗಾ ಬಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
02 ಜನವರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ‌ ಜೀವನಾಡಿ ನರೇಗಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
03 ಫೆಬ್ರವರಿ ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಳಕಾದ ನರೇಗಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
04 ಎಪ್ರೀಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ‌ ಜೀವನಾಡಿ ನರೇಗಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
05 ಮೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ‌ ಜೀವನಾಡಿ ನರೇಗಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
06 ಜೂನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ‌ ಜೀವನಾಡಿ ನರೇಗಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
07 ಜೂಲೈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ‌ ಜೀವನಾಡಿ ನರೇಗಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS