ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಗ್ರಾ. ಅ. ಪಂ. ರಾ. ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಾ. ಕುಮಾರ ಐ.ಎ.ಎಸ್.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ceo-dakshinakannada@nic.in

0824-2220578

9480862000

 

ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆನಂದ ಕುಮಾರ್

ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

dsdev-zp-kadk@nic.in

0824-2220581

9480862001

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಸದಾನಂದ ಎಸ್.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

dsdev-zp-kadk@nic.in 0824-2220597 9480862005

 

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ-I/ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ-II

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್‌ ಆರ್‌ ನಾಯ್ಕ

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

pd-zp-kadk@nic.in

0824-2220595

9480862002

ಶ್ರೀ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ

ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ-I

pd-zp-kadk@nic.in

0824-2451079

9448868742

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚಿಂಬಾಲ್ಕರ್

ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ-II

pd-zp-kadk@nic.in,

0824-2451079

 

 

 ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ/ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೆ.ಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

cao-zp-kadk@kar.nic.in

0824-2220568

9480862003

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಣೈ

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

cao-zp-kadk@kar.nic.in

0824-2451231

9035063914 

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚಿಂಬಾಲ್ಕರ್

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

cao-zp-kadk@kar.nic.in

0824-2451231

 

 

 

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ/ಯೋಜನಾ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೆ.ಎಸ್.

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ

cpo-zp-kadk@nic.in

0824-2220585

9480862004

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಶ್ರೀಧರ್

ಯೋಜನಾ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿ

planningzpdk@gmail.com

0824-2451079

9845281445

 

ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆಂತರಿಕ

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಎ.

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

dkzpadm@gmail.com

0824-2451034

234

ಶ್ರೀ ಬಾಲು ಡಿ.ಎಂ

ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್)

dkzpcao@gmail.com

0824-2451035

235

ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತ

ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ (ಬಜೆಟ್ )

dkzpcao@gmail.com

0824-2451035

235

ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾ ಕುಮಾರಿ

ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ (ಸಂಕಲನ )

dkzpcao@gmail.com

0824-2451035

235

ಶ್ರೀಮತಿ. ತೇಜಾಕ್ಷಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ

dkzpdevelopment@gmail.com

0824-2451036 0824-2451039

236/239

ಶ್ರೀಮತಿ. ರೇಖಾ

ಪರಿಷತ್ತು ಶಾಖೆ

councildkzp@gmail.com

0824-2451037

237

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪಾಲ ಬಿ.

ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ

planningzpdk@gmail.com

0824-2451038

238

 

ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ಸಮಾಲೋಚಕರು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಶಾಖೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಕೋಳಿಯವರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇ-ಆಡಳಿತ dpm-dakshinakannada@gov.in - 9901681033
ಶ್ರೀಮತಿ ನವ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇ-ಆಡಳಿತ adpm.dkzp@gmail.com - 8904844551
ಶ್ರೀ ರೋಶನ್ ಲಾಯ್ ಕುಟ್ಹಿನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಮ್.ಐ.ಎಸ್. ಸಂಯೋಜಕರು ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. dmisdkzp@gmail.com - 9480850131
ಶ್ರೀ ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. adpcdkzp@gmail.com 08242-245106 9482030931
ಶ್ರೀ ನಿಶಾಂತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. amdkzp@gmail.com 08242-245106 9972207924
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಐ.ಇ.ಸಿ. ಸಂಯೋಜಕರು ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. diecdkzp21@gmail.com 08242-245106 9481521185
  ಎಮ್.ಐ.ಎಸ್ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್   0824-2451222  
ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ naveenkonaje21@gmail.com 0824-2451222 9538946959
  ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್      
ಶ್ರೀ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಎಂ ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ dombayyam16@gmail.com 0824-2451222 6282566188
ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ pavankumarshetty72@gmail.com 0824-2451222 9740665853
ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪಿಡಿ (ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಎಂ-ಸಂಜೀವಿನಿ) dmmudk@gmail.com - 9481915991
ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ(ವಸತಿ) ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಶಾಖೆ pd-zp-kadk@nic.in 0824-2220595 9480159330
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS