ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಗ್ರಾ. ಅ. ಪಂ. ರಾ. ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಇಲಾಖೆ

ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

 

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದಾರರಾಗುವುದು.

 

ಧ್ಯೇಯ

 

ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳರಕ್ಷಣೆ / ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು, ನೀತಿ, ಯೋಜನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನ.

 

ಉದ್ದೇಶ

 

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 

 

ಕಛೇರಿಯವಿಳಾಸ:

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಕಛೇರಿಮಹಿಳಾಮತ್ತುಮಕ್ಕಳಅಭಿವೃದ್ಧಿಇಲಾಖೆಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ಕಟ್ಟಡ,

ಕೊಟ್ಟಾರಮಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿಸಂಖ್ಯೆ0824- 2451254 - 2453071

-ಮೇಲ್ವಿಳಾಸ:wcddept@gmail.com

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS