ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಗ್ರಾ. ಅ. ಪಂ. ರಾ. ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ

ದೃಷ್ಟಿಕೋನ 

 

ಹಸುರೀಕರಣ, ಪರಿಸರಸಂರಕ್ಷಣೆ

 

ಧ್ಯೇಯ

 

ಬ್ಲಾಕ್ನೆಡುತೋಪು, ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು.

 

ಉದ್ದೇಶ

 

ಹಸುರೀಕರಣ, ಪರಿಸರಸಂರಕ್ಷಣೆ

 

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಕಛೇರಿವಿಳಾಸ:

ಉಪಅರಣ್ಯಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರಕಛೇರಿ,

ಸಾಮಾಜಿಕಅರಣ್ಯವಿಭಾಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಕೀರ್ಣ

ಅಶೋಕನಗರ, ಮಂಗಳೂರು.

 

ದೂರವಾಣಿಸಂಖ್ಯೆ: 0824-2451236

ಇ-ಮೇಲ್ವಿಳಾಸ: dcfsfmng@gmail.com

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS